Pastoor-deken van Baars *Deurne 8-11-1859 †Budel 17-6-1927

Franciscus Antonius Bernardus van Baars werd geboren te Deurne op 8 november 1859, priester

gewijd op 30 mei 1885 en was kapelaan te Bladel, Balgoy, Son en Uden tot hij op 16 april 1904 als opvolger van pastoor Th. Van Bergen (overleden op 5 april 1904), tot pastoor in Budel werd benoemd. Op 4 augustus 1922 werd hij deken van het dekenaat Geldrop en in 1925 onderscheiden als officier in de orde van Oranje Nassau.

Hij overleed te Budel op 17 juni 1927 en ligt begraven op het kerkhof bij de grote kerk (per 30 juni 1927 werd pastoor Van Lieshout zijn opvolger in Budel). Pastoor Van Baars verrichtte de inzegening van de kerk te Budel-Schoot op 20 augustus 1908, richtte de R.K. Jongensschool op (19 januari 1919) en was de geestelijke vader van de in 1920 opgerichte afdeling van de St. Vincentiusvereniging in Budel.

Ook was hij een groot vogel- en bijenkenner, zijn studies hierover publiceerde hij in vakbladen, waarvoor hij werd onderscheiden. Hij had een glazen observatiekast met een zwerm bijen die door een gaatje in de muur toegang hadden in zijn woonkamer.

In 1911 bouwde hij de half voltooide kerk af. Aan de buitenmuur van de kerk aan de kant van het priesterkoor is de eerste steen ingemetseld met het volgende opschrift:

Voluit:
Primum Lapidem Posuit
Reverendus Dominus F. van Baars
Parochus
Anno Domini 1911

Hetgeen betekent: De eerste steen gelegd door de eerwaarde heer F. van Baars pastoor in het jaar onzes Heren 1911

De Deken van Baarsstraat in Budel is naar hem vernoemd.
Lees verder…

Natuurwandeling Cranendonckse bos

Op zondag 20 januari gaan de natuurvrienden van heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” wandelen in het Cranendonckse bos. Ze treffen daar een vochtig loofbos aan op de oostelijke rand van het dal van de Buulder Aa.Vertrek om 9u30 vanaf de parkeerplaats bij het Schepenhuis te Budel. Iedereen is van harte welkom.
Zie ook Natuurgebied Buulderbroek en Cranendonckse bos

Natuurgebied De Vloeten Soerendonk

De Vloeten is een van de weinige gebieden waar het oorspronkelijk glooiend Brabantse landschap nog te zien is. Ontstaan in de laatste ijstijd toen vanuit de droogstaande Noordzee zand naar deze contreien kwam gewaaid en hier duinen en stuifzanden vormde.

In de loop der jaren hebben de boeren de ontgonnen akkers langzaam maar zeker geëgaliseerd zodat de glooiingen verdwenen zijn.

Vloeten betekent laag en nat gebied en slaat dan ook op de terreinen langs de Buulder Aa en de moerassen aan de noordkant. Daar staat het zelfs in de zomer blank.
Lees het hele artikel en bekijk alle foto’s….


Nieuwjaarszingen in ons Heemgebied

Op oudjaarsdag wordt er in ons heemgebied een oud gebruik in ere gehouden: het Nieuwjaarszingen.
In Budel, Budel-Schoot , Budel-Dorplein, Gastel en Soerendonk trekken groepen kinderen (zolang ze op de basisschool zitten)   langs de deuren om een lied te zingen en de daarbij horende traktaties in ontvangst te nemen.
In Budel zingt men het volgende lied:
“Lievrouwke, lievrouwke nijaorgève,
gi zult verdiene ‘t öwig léve.
‘t Öwig léve is béter gewonne,
dan urn unne gulle draod gesponne.
Kiek us in oeuw körrefke,
dó ligge drei roezige eppelkes in,
gèft vja, spaort wa,
opun Anderjaor (al) wér (us) wa.
Koekemerello!

Op Gastel wordt voor de zin géft wa, spaort wa nog een andere zin ingelast namelijk: Ève gróót, kraai noot.

In Budel-Schoot kan men een ietwat afwijkende tekst horen:
Vrouwke vrouwke ni-jaor geve,
gi zult verdiene ‘t öwig léve.
‘t Öwig léve is béter gewonne,
dan veur ne gulle draod gesponne.
Kiek us in ow körrefke,
dó ligge dréj róej eppelkes in.
Gèf wa, spaor wa,
un einder jaor al wer wa.
Koekemerello!

In Soerendonk klinkt het weer iets anders:
Vrouwkw, vrouwke, ni-jaorgève,
Ge zult verdeenen ut öwig léven.
Öwig léven is béter gewonne,
Vur ne gulle draod gesponne.
Kiek us in mien körrefke,
Dao liggen drej appelkes in,
Ève groeët, kraol oet, vrouwke loeët,
Geft wa, spaor wa,
Un ander jaor wér wa.

Als de kinderen na dat jaar van school afgingen zongen ze de laatste zin als volgt:

Un ander jaor niks mér.

Lees alle achtergronden en betekenis van het Nieuwjaarzingen in het artikel van Harrie Jaspers uit de Aa-kroniek van 1994-4: LIEVROUWKE, LIEVROUWKE NIJAOR GEVE… KOEKEMERELLO NIEUWJAARZINGEN IN ONS HEEMGEBIED

Aa-kroniek 2018 nummer 4

De laatste Aa-kroniek van 2018 is bezorgd bij de abonnees. Wij hopen dat ze opnieuw met veel plezier hierin lezen, genieten van de beelden, en ook in 2019 abonnee willen blijven.
-Het eerste artikel brengt ons naar Budel-Dorplein. Giel Stollman schreef voor ons zijn vierde en slotartikel in de reeks over de kerkelijke geschiedenis van dit fabrieksdorp. Deze keer komen de geestelijke assistenten en vrijwilligers aan bod.
-Harrie Jaspers vervolgt zijn wandeling door de Grootschoterweg in Budel-Schoot en behandelt het enige dorpscafé op nummer 133, vervolgens het huis met het belhuisje op het dak, nr. 135 en het braakliggend terrein waar vroeger het huis van Poelmans stond.
-Budelnaar Tjeu Broers tekende zijn herinneringen uit zijn tachtigjarige leven in Budel op. In dit nummer vindt u de eerste van de twee afleveringen over zijn kinderjaren.
-Dit jaar is het exact zestig jaar geleden dat scouting Kizitogroep voor Maarheeze en Soerendonk werd opgericht. In de eerste van de twee bijdragen naar aanleiding van dit jubileum kijkt Jac. Biemans terug op de oprichting zoals Gerard Bellemakers die gestalte gaf.
-Wij hopen dat de abonnees opnieuw met veel genoegen ons tijdschrift lezen. Deze doen ons op hun beurt plezier door het abonnementsgeld voor 2019 alvast voor 1 januari aanstaande aan ons over te maken. Ook geïnteresseerden kunnen natuurlijk abonnee worden: Maak € 8,– (gemeente Cranendonck), € 9,–(Hamont) of € 20,– voor postabonnees over op NL05 RABO 0109567188 met vermelding van naam adres en postcode. Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 3,50 bij de VVV op de markt en in de boekhandels van Budel en Maarheeze.

Everardus Jacobus Winters (*Maarheeze 1888 †Weert 1969)

Het bidprentje van de maand is deze keer het gedachtenisprentje van Everardus Jacobus Winters (1888-1969), beter bekend onder de naam ‘de brouwer’ van Maarheeze.  Everard Winters werd op 17 mei 1888 te Maarheeze geboren als zoon van brouwerszoon Jan Winters uit Sint-Huibrechtslille en brouwersdochter Han Koekhofs uit Maarheeze. Jan en Han Winters-Koekhofs hadden een bierbrouwerij aan de Vogelsberg. Rond 1918 staakte men met de bierbrouwerij en startte zoon Everard met een limonadefabriek, met daarnaast wel nog een groothandel in bier. Het bedrijf groeide uit tot een onderneming van betekenis, zowel nationaal als internationaal. In 1953 werd gestart met de productie van Seven-Up. In 1957 verhuisde de limonadefabriek van de Vogelsberg/Sterkselseweg naar een nieuw bedrijfspand aan de Oranje-Nassaulaan langs de snelweg, in de volksmond bekend als ‘de Seven-Up’. Everard trouwde in 1918 met Helena Theunissen (1896-1976) uit het Limburgse Herten. De zonen Jan en Rob Winters namen het bedrijf van vader Everard over.

Everard Winters was ook sociaal-maatschappelijk actief. Hij was raadslid van Maarheeze en voorzitter van de fanfare ‘De Poort van Brabant’. Nog steeds wordt elk jaar het ‘Everard Wintersfestival’ voor harmonieën en fanfares gehouden. Voor zijn vele verdiensten werd hem het ereburgerschap van Maarheeze verleend. In 1972 werd een straat naar hem vernoemd.

Everard Winters overleed te Weert op 30 december 1969, 81 jaar oud.

Lees het hele verhaal en bekijk meer foto’s….

De acht brinken van Soerendonk

Soerendonk heeft acht bekende ‘brinken’ (driehoekige pleintjes beplant met eiken) en omgeven door oude boerderijen:
Er is een wandelroute langs de historische brinken gemaakt,
Inclusief acht verhalen over de geschiedenis van het dorp.
1. ’t Heilig Hart als middelpunt
De vorm van de dorpsbrink was in vroeger tijd niet veel anders dan nu: een driehoekig bomenplein omgeven door boerderijen en afgebakend door drie wegen resp. naar Gastel, Maarheeze en Budel.
2. De Moosten (De brink en de naamgever)
Rond zo’n driehoekig bomenplein vormde zich in de loop van de tijd een buurtschap. De hier gelegen brink draagt de naam van de achterliggende landerijen: ‘De Moosten’.
3. De Molenheide (De molen en het gilde)
De Molenheide herinnert nog aan de oorspronkelijke standplaats van de Soerendonkse graanmolen.
4. De Pompers (De brink en de diepvries)
Aan ‘De Pompers’ lag vroeger een zestal boerderijen. Aan deze brink is een apart stukje geschiedenis verbonden: Op deze plek stond namelijk een ‘diepvrieshuisje’.
5. D’n Heuvel (Een brink met geschiedenis)
Dorpsbrink d’n Heuvel vormde tot circa 1800 het centrum van Soerendonk. Rondom en in de nabijheid van deze brink waren de oude Sint-Janskapel uit de 14e eeuw (met kerkhof), het dorpsschooltje, de burgemeesterwoning, het gemeentehuisje en enkele boerderijen gelegen.
6. ’t Hool (Functionele ontmoetingsplaatsen)
Van oorsprong is de brink een gemeenschappelijke gebruiksplaats van boeren. Deze diende als verzamel- en drinkplaats voor het te weiden vee. In het midden lag een waterpoel, ook wel ‘brandkuil’ genoemd omdat het water ook als bluswater diende bij brand of als koelwater voor de smid. De brink had naast een agrarische ook een belangrijke sociale functie: het was dé ontmoetingsplaats voor de bewoners.
7. De Beek (Water en vuur op ‘de Beek’)
De naam ‘de Beek’ is ontleend aan de door dit buurtschap stromende waterloop ‘de Beekloop’.
8. ’t Goor (De natuur wint in ’t Goor)
De brink en de boerderij ’t Goor zijn vernoemd naar het natuurgebied ‘Het Soerendonkse Goor’, nu beheerd door Staatsbosbeheer.
Lees het hele verhaal met prachtige foto’s….